Izobraževanje v Sloveniji

Dejavnost vzgoje in izobraževanja se dotika skoraj vsake slovenske družine. V vzgojo in izobraževanje so vključeni otroci in mladina, ki hodijo v vrtec ali šolo, odrasli, ki se izobražujejo ali se strokovno izpopolnjujejo oz. usposabljajo zaradi osebnih interesov ali potreb dela, več oblik izobraževanja pa je preko univerze za tretje življenjsko obdobje namenjenih tudi starejšim odraslim.

Vzgoja in izobraževanje je v Republiki Sloveniji razvit sistem, ki se začenja s predšolsko vzgojo v javnih in zasebnih vrtcih in na vrhu katerega so univerze z doktorskim študijem. Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Vanje se lahko vključijo otroci od dopolnjenih 11 mesecev do starosti ob vstopu v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna, medtem ko je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in traja 9 let. Osnovna šola je za otroke in mladino brezplačna. Srednješolsko izobraževanje se v Sloveniji deli na nižje in srednje poklicno, srednje tehniško in strokovno ter srednje splošno izobraževanje, terciarno izobraževanje pa obsega višješolski strokovni in visokošolski dodiplomski in podiplomski študij, ki poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih.

Sistem vzgoje in izobraževanja obsega zapleteno organizacijo in financiranje, vrsto učiteljev in drugih strokovnih delavcev, urejeno pa je s sistemskimi zakoni in mnogimi podzakonskimi predpisi. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine. Eno izmed meril za ustanovitev občine je tudi to, da ima občina osnovno šolo. Glede na velikost in lego ter glede na število prebivalcev in njihovo poseljenost ima posamezna občina lahko več osnovnih šol (samostojnih šol, matičnih šol in podružnic).

V statistiko izobraževanja, ki jo spremlja Statistični urad Republike Slovenije, so vključene vse izobraževalne ravni formalnega izobraževanja: vrtci, osnovne šole, srednje šole z vsemi izobraževalnimi programi, višje strokovne šole, visokošolski zavodi z vsemi študijskimi programi ter vsi programi nadaljnjega izobraževanja odraslih in odraščajočih.