Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)95,4101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,30,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,042,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,11,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,3-0,2
Indeks staranja113,9120,5
Indeks staranja za moške90,695,5
Indeks staranja za ženske138,9147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,876,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4242
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99,6100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,214,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
912
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)1419
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,957,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
393,9416,8
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
64,460,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
166145
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
426433
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev3.4651.709
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev8.5404.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)15.83318.093