Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)214,4101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,00,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,89,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,41,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,6-0,2
Indeks staranja107,1120,5
Indeks staranja za moške84,495,5
Indeks staranja za ženske131,3147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)80,676,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4142
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)110,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)108,2100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,814,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,712
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)0,619
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,557,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
403,0416,8
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
58,560,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
130145
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
458433
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev1.1521.709
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev2.1304.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)25.32918.093