Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)53,2101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,30,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,742,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,01,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,3-0,2
Indeks staranja106,6120,5
Indeks staranja za moške84,095,5
Indeks staranja za ženske130,7147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,076,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4442
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)100,9100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)101,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,114,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,212
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)31,519
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,257,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
406,4416,8
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,460,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
161145
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
381433
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev7351.709
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev2.4974.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)17.37918.093