Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)79,1101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)00,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,142,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,09,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,91,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,9-0,2
Indeks staranja126,4120,5
Indeks staranja za moške100,895,5
Indeks staranja za ženske153,1147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,476,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4442
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93,2100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,114,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,812
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)33,219
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,957,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
433,7416,8
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,260,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
149145
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
436433
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.5851.709
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev8.9374.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)15.40918.093