Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)162,2101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,70,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,142,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
17,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,610,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,11,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,6-0,2
Indeks staranja145,8120,5
Indeks staranja za moške110,295,5
Indeks staranja za ženske185147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)68,476,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5142
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91,5100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,314,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
17,212
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,719
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,257,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
423,7416,8
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
47,260,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
171145
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
3552
Komunalni odpadki (kg/preb)
448433
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev631.709
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev2004.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)10.88618.093