Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)109,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,80,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,342,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,39,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,01,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,8-0,2
Indeks staranja114,8120,5
Indeks staranja za moške92,295,5
Indeks staranja za ženske138,6147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,776,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4142
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,214,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
1212
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)3519
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,157,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
407,1416,8
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,960,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
163145
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
401433
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev1.4131.709
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev5.2264.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)16.45518.093