Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)68,6101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,30,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,942,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,013,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,29,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,81,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,1-0,2
Indeks staranja123,5120,5
Indeks staranja za moške102,195,5
Indeks staranja za ženske145,6147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)70,776,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4242
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92,7100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,314,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,412
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)56,619
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,757,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
379,2416,8
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,460,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
119145
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
350433
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev5211.709
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.4554.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)14.48518.093