Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)148,9101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)00,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,413,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,41,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,4-0,2
Indeks staranja138,2120,5
Indeks staranja za moške108,995,5
Indeks staranja za ženske169,2147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,476,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3742
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91,2100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92,4100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,114,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
1312
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)23,919
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,057,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
428,9416,8
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
57,560,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
138145
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
431433
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev7011.709
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.5494.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)14.94518.093