Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)108,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,50,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,742,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,710,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,11,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,6-0,2
Indeks staranja137,8120,5
Indeks staranja za moške111,295,5
Indeks staranja za ženske166,1147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)79,576,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3342
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)98,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,614,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,812
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,619
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,157,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
498,3416,8
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
59,860,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
159145
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
503433
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev6.1761.709
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev19.2324.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)17.64518.093