Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)50,9101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,60,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,842,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,49,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,61,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,0-0,2
Indeks staranja134,4120,5
Indeks staranja za moške105,895,5
Indeks staranja za ženske164,6147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,976,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4442
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95,6100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97,4100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,714,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,912
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)819
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,957,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
440,2416,8
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
72,960,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
164145
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5852
Komunalni odpadki (kg/preb)
467433
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.1641.709
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev4.8824.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)16.37118.093