Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)36,1101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,70,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,042,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,210,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,41,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,2-0,2
Indeks staranja123,8120,5
Indeks staranja za moške101,795,5
Indeks staranja za ženske146,8147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)71,176,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3942
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90,2100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,814,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,512
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)3119
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,057,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
438,8416,8
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
65,760,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
158145
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
437433
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev9241.709
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.3904.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)12.96518.093