Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)87,5101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,90,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,042,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
18,413,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,610,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,11,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,9-0,2
Indeks staranja143,6120,5
Indeks staranja za moške111,695,5
Indeks staranja za ženske176,8147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,876,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3642
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88,6100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
21,714,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
15,712
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)37,619
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,757,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
421,1416,8
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
65,560,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
137145
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
399433
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.2801.709
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev7.7994.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)12.26718.093