Podravska regija

Naravnogeografsko podobo te regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje na zahodu (Pohorje in Kozjak) ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi.

Podravska

Vir: SOkol, Agencija RS za okolje

V podravski statistični regiji je v 2014 živelo 16 % prebivalcev Slovenije. Delež prebivalcev, starih 0–14 let, je bil v tej regiji eden najnižjih (13,3 %). V 2014 se število prebivalcev v tej regiji skoraj ni spremenilo: naravni prirast na 1.000 prebivalcev je znašal –0,4, selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa 0,4. Delež otrok, rojenih neporočenim materam, je bil v 2014 tukaj najvišji (69,7 %). Odstotek umrlih pred 65. letom je bil tukaj tretji najvišji v Sloveniji (20 %). Med študenti te regije je bil delež tistih, ki so študirali v osrednjeslovenski statistični regiji, najmanjši (18 %). Stopnja registrirane brezposelnosti v tej regiji (14,4 %) je bila višja od povprečja v Sloveniji (13,1 %), od 2005 pa se je med vsemi regijami zvišala najmanj, za 0,9 odstotne točke.

Ta regija je ustvarila skoraj 13 % nacionalnega BDP, BDP na prebivalca pa je bil peti najnižji v Sloveniji. V tej statistični regiji je v 2014 delovalo približno 25.000 podjetij, v vsakem je delalo povprečno 4,6 osebe. 20 % stanovanj v regiji je bilo zgrajenih po letu 1991 (3. največji delež med vsemi regijami), v 2014 pa jih je bilo dokončanih 1,6 na 1.000 prebivalcev. V podravski statistični regiji je bilo v 2014 ustvarjenih pol milijona turističnih prenočitev, od teh so jih skoraj dve tretjini ustvarili tuji turisti. V 2014 je v tej regiji nastalo 431 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; ločeno so zbrali 67 % teh odpadkov (3. največji delež med vsemi regijami). 72 % odpadne vode je bilo tukaj pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščene. Tej regiji je bilo v 2014 namenjenih 22 % vseh tekočih izdatkov za varstvo okolja v Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)148,9101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)00,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)14,413,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,69,4
Podatki za leto 2014 Regija Slovenija
Površina km22.17020.273
Število prebivalcev323.0342.061.623
Število zaposlenih oseb99.539703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)929,011.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)10.293.27693.571.789