V gorenjski statistični regiji je v 2014 živelo 10 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je izstopala po najvišjem deležu prebivalcev, starih 0–14 let (15,7 %). Naravni prirast v tej regiji je bil med najvišjimi (2,1 na 1.000 prebivalcev), selitveni prirast pa je bil negativen (–2,3 na 1.000 prebivalcev). Po deležu prebivalcev z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (27 %) je bila med preostalimi regijami druga. 62 % študentov iz te regije je študiralo v osrednjeslovenski statistični regiji. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v 2014 v tej regiji najnižja (9,5 %). Nižji kot v večini regij sta bili tukaj tudi stopnja dolgotrajne (več kot 1 leto) in stopnja zelo dolgotrajne brezposelnosti (več kot 2 leti). Skoraj četrtina delovno aktivnih prebivalcev te regije (bilo jih je blizu 19.000) je delala v osrednjeslovenski statistični regiji.

V regiji je delovalo malo več kot 18.000 podjetij, v njih je delalo skoraj 69.000 oseb. Hitrorastočih podjetij je bilo 50 ali 9 % med vsemi hitrorastočimi podjetji v Sloveniji. Število stanovanj na 1.000 prebivalcev (394) je bilo nižje od povprečja za Slovenijo (417), po povprečni površini pa so se uvrščala med večja (86 m2); 26 % stanovanj je bilo 5- ali večsobnih. Gorenjska statistična regija je imela v 2014 na razpolago največ turističnih ležišč (26.307). Turisti so v tem letu ustvarili tukaj 1,7 milijona turističnih prenočitev, od tega so jih 79 % ustvarili tuji turisti. V tej regiji se je zbralo ločeno največ, 70 %, komunalnih odpadkov. Tudi veliko odpadne vode se je pred izpustom v kanalizacijo prečistilo (95 %).