V savinjski statistični regiji je v 2014 živelo 13 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je izstopala po najnižjem deležu prebivalcev, starih nad 80 let (4,3 %). Naravni prirast je bil pozitiven (1 na 1.000 prebivalcev), selitveni prirast pa negativen (–1,8 na 1.000 prebivalcev); skupno se je število prebivalcev v 2014 zmanjšalo za 215. Višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je imelo 22 % prebivalcev (25–64 let), kar je manj od povprečja v celotni Sloveniji (26 %). 37 % študentov te regije je študiralo v osrednjeslovenski, 30 % pa v podravski statistični regiji. Stopnja registrirane brezposelnosti v regiji (13,9 %) je bila nekoliko višja od slovenskega povprečja (13,1 %), vendar se je od 2005 zvišala le za 1,2 odstotne točke, kar je bilo drugo najmanjše zvišanje med vsemi regijami. Povprečna mesečna neto plača je bila za skoraj 65 EUR nižja od slovenskega povprečja; znašala je 941 EUR.

Ta regija je ustvarila skoraj 12 % nacionalnega BDP (in se s tem podatkom uvrstila na 3. mesto med statističnimi regijami). Skoraj 46 % regionalne bruto dodane vrednosti je bilo ustvarjene v dejavnosti industrija. V tej statistični regiji je bilo turistom na voljo okoli 14.000 ležišč. V 2014 je bilo tukaj ustvarjenih skoraj 1,4 milijona turističnih prenočitev (tudi po vrednosti tega podatka je bila tretja med preostalimi regijami); 51 % turističnih prenočitev so ustvarili domači turisti. V tej regiji je nastalo največ odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti (29 % vseh odpadkov v Sloveniji); 2,2 % je bilo nevarnih. 36 % vseh investicij v varstvo okolja v Sloveniji je bilo v 2014 namenjenih savinjski statistični regiji.