Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)337,3101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,10,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,442,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,413,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,610,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,39,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,31,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,8-0,2
Indeks staranja104,1120,5
Indeks staranja za moške137,2147
Indeks staranja za ženske73,495,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)87,876,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4142
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,114,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,612
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)15,519
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,357,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
356417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
65,160,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8781
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
293323