Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)205,4101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,20,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,142,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,19,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,11,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,1-0,2
Indeks staranja115,6120,5
Indeks staranja za moške139,6147
Indeks staranja za ženske93,395,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)82,576,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4942
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92,5100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,314,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
1012
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)3,219
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,257,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
360417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
71,060,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
246323