Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)54,9101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,40,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,842,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,413,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,91,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,5-0,2
Indeks staranja121,1120,5
Indeks staranja za moške140147
Indeks staranja za ženske101,495,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)82,776,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4442
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)74,4100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)78,2100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,714,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,112
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)519
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,857,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
487417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
51,060,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
206323