Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)54,1101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,10,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,210,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,11,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,0-0,2
Indeks staranja127,5120,5
Indeks staranja za moške166,3147
Indeks staranja za ženske95,495,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,576,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4442
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)75,5100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,014,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,212
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)41,419
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,557,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
468417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
51,960,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
175323