Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)75,4101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,40,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,842,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,610,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,81,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,4-0,2
Indeks staranja75,8120,5
Indeks staranja za moške88,1147
Indeks staranja za ženske64,195,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)78,576,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3942
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)104,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)100,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,414,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,212
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)16,319
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,257,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
331417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
75,760,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9381
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
377323