Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)99,6101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)23,50,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,842,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,49,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,61,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)16,9-0,2
Indeks staranja93,7120,5
Indeks staranja za moške114,8147
Indeks staranja za ženske74,195,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)78,776,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4742
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86,2100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,414,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
1412
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)319
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,457,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
324417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
71,460,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
324323