Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)79,4101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,60,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,413,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,19,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,09,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,01,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,4-0,2
Indeks staranja78,3120,5
Indeks staranja za moške98,7147
Indeks staranja za ženske59,495,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)78,576,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4442
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93,2100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94,1100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,914,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,112
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)819
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,657,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
353417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
68,960,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
99323