Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)328,2101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,30,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,89,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,39,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,71,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,6-0,2
Indeks staranja131,2120,5
Indeks staranja za moške142,9147
Indeks staranja za ženske120,395,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)78,376,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5042
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)69
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85,4100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,914,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,412
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-14,519
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,057,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
335417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
86,160,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5752
Komunalni odpadki (kg/preb)
1.088323