Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)108,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,40,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,842,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,210,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,61,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,8-0,2
Indeks staranja139,3120,5
Indeks staranja za moške165147
Indeks staranja za ženske112,695,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)78,776,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3942
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89,6100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,914,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,212
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)63,619
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,357,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
433417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,460,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7981
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
261323