Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)1041,1101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,70,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,042,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,59,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,51,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,3-0,2
Indeks staranja127,2120,5
Indeks staranja za moške158,7147
Indeks staranja za ženske97,495,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)81,876,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4042
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)115,2100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)112,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,814,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,612
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-6,419
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,757,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
442417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
50,060,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6981
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
390323