Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)67,8101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,70,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,142,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,810,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,31,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,7-0,2
Indeks staranja97,3120,5
Indeks staranja za moške117,5147
Indeks staranja za ženske78,195,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,076,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3842
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87,1100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,714,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,712
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)17,619
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,157,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
407417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,960,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8381
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
276323