Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)86,3101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,10,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)46,042,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
22,313,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,51,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,4-0,2
Indeks staranja186,1120,5
Indeks staranja za moške218,1147
Indeks staranja za ženske151,795,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)62,076,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3342
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)69
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
24,614,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
20,412
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)20,419
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,957,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
460417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
57,860,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
289323