Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)15,5101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,00,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,342,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,31,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,7-0,2
Indeks staranja154,0120,5
Indeks staranja za moške194,5147
Indeks staranja za ženske118,395,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)71,476,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4842
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)76,6100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,614,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,612
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)1419
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,757,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
642417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
55,360,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
328323