Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)132,8101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,10,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,742,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)15,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,51,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,5-0,2
Indeks staranja120,4120,5
Indeks staranja za moške145,1147
Indeks staranja za ženske97,895,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,676,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3742
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81,5100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84,6100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,714,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,312
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)35,719
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,757,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
402417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
65,660,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8781
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
386323