Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)70,1101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,80,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,042,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
22,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,39,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,21,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,1-0,2
Indeks staranja129,9120,5
Indeks staranja za moške181,9147
Indeks staranja za ženske86,595,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)64,976,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)2842
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)59
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)74,8100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
23,114,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
22,112
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)4,519
Stopnja delovne aktivnosti (%)32,157,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
418417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
65,360,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
145323