Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)369,5101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,10,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,642,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,91,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,1-0,2
Indeks staranja110,3120,5
Indeks staranja za moške136,4147
Indeks staranja za ženske86,195,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,376,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4042
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)101,5100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)101,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,814,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
1012
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,419
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,157,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
378417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,560,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8081
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
354323