Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)20,8101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,40,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,39,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,91,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-17,3-0,2
Indeks staranja138,2120,5
Indeks staranja za moške203,5147
Indeks staranja za ženske97,895,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,976,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4742
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)73,4100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)77,2100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,514,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,812
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-16,819
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,957,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
532417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
71,360,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9081
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
238323