Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)34,3101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,60,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,442,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,49,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,210,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,61,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0-0,2
Indeks staranja140,1120,5
Indeks staranja za moške158147
Indeks staranja za ženske121,295,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)69,776,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3542
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,814,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
1312
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-24,519
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,957,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
535417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
75,260,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6652
Komunalni odpadki (kg/preb)
228323