Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)37,8101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,30,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,542,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
11,19,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,61,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,7-0,2
Indeks staranja151,1120,5
Indeks staranja za moške191,2147
Indeks staranja za ženske116,395,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)78,076,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4142
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95,1100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,214,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
1412
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-13,219
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,957,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
489417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
75,860,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5852
Komunalni odpadki (kg/preb)
296323