Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)110,8101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,70,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,742,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,39,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,11,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,5-0,2
Indeks staranja91,9120,5
Indeks staranja za moške110,5147
Indeks staranja za ženske74,195,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)79,276,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4142
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87,4100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89,4100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,914,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,212
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)7,119
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,657,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
365417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
61,960,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8381
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
378323