Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)112,7101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,70,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,342,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,99,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,29,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,81,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,6-0,2
Indeks staranja154,6120,5
Indeks staranja za moške191,1147
Indeks staranja za ženske121,695,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)71,076,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4142
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96,2100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,914,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,112
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)9,419
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,557,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
452417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
71,060,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
466323