Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)9,4101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,80,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,342,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,51,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,3-0,2
Indeks staranja126,8120,5
Indeks staranja za moške147,9147
Indeks staranja za ženske106,195,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)56,876,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3842
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)69
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89,8100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,614,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,612
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-1219
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,657,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
559417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
62,060,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
300323