Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)552,9101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,10,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,71,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,4-0,2
Indeks staranja142,0120,5
Indeks staranja za moške176,3147
Indeks staranja za ženske109,895,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)84,276,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3342
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96,6100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,814,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,512
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)2,419
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,657,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
530417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
52,860,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
520323