Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)70,7101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,20,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,542,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,61,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,6-0,2
Indeks staranja82,4120,5
Indeks staranja za moške101,4147
Indeks staranja za ženske65,895,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,076,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4842
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95,9100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,814,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,812
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)25,219
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,157,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
405417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
69,860,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
263323