Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)71,9101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,70,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,313,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,710,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,61,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,0-0,2
Indeks staranja83,4120,5
Indeks staranja za moške93,2147
Indeks staranja za ženske74,395,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)88,276,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3842
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88,8100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,914,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,712
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-7,919
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,157,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
371417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
67,360,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
227323