Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21,9101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)15,00,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,942,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,31,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,7-0,2
Indeks staranja133,8120,5
Indeks staranja za moške153,1147
Indeks staranja za ženske114,795,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,276,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3142
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,214,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,512
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)15,519
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,857,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
540417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
67,360,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6152
Komunalni odpadki (kg/preb)
336323