Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)90,8101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,40,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,642,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)18,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,11,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,5-0,2
Indeks staranja105,9120,5
Indeks staranja za moške132,1147
Indeks staranja za ženske82,295,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)84,976,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4242
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96,8100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97,4100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,914,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,812
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)52,119
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,957,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
319417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
80,160,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
223323