Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)172,4101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,90,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,842,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,610,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,29,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,41,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,5-0,2
Indeks staranja122,0120,5
Indeks staranja za moške138147
Indeks staranja za ženske105,695,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)78,676,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3842
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)71100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)74,2100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,314,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,412
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)34,119
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,057,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
358417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
71,360,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
214323