Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)114,2101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,50,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,642,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,39,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,11,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,5-0,2
Indeks staranja140,9120,5
Indeks staranja za moške170,2147
Indeks staranja za ženske112,495,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,276,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3842
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91,4100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,314,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,212
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)35,619
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,857,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
428417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
63,260,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
337323