Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)24,4101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,60,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,742,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,09,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,21,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,8-0,2
Indeks staranja126,1120,5
Indeks staranja za moške150147
Indeks staranja za ženske104,095,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)80,176,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4342
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86,8100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88,6100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,914,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,112
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)21,419
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,157,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
407417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
76,960,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
216323