Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)136,4101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,00,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,842,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,01,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,0-0,2
Indeks staranja108,5120,5
Indeks staranja za moške147,1147
Indeks staranja za ženske73,995,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)65,376,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4342
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80,6100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,514,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,212
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)3919
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,657,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
345417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
73,560,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
162323