Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)48,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,80,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)37,642,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)16,210,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,11,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,3-0,2
Indeks staranja65,1120,5
Indeks staranja za moške77,8147
Indeks staranja za ženske52,795,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,776,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4742
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93,8100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96,4100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,014,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,512
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)26,519
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,757,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
363417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
81,560,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
146323