Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)84,6101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,50,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,81,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,7-0,2
Indeks staranja132,0120,5
Indeks staranja za moške159,1147
Indeks staranja za ženske105,595,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,076,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4142
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,314,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,512
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)42,119
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,657,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
348417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
66,760,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9481
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
231323