Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)102,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,30,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,142,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,710,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,11,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,2-0,2
Indeks staranja106,4120,5
Indeks staranja za moške121,8147
Indeks staranja za ženske89,895,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)69,976,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3642
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,614,3
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,312
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)3619
Stopnja delovne aktivnosti (%)48,957,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
367417
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
65,560,7
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
216323